HAKKIMIZDA

Ho?geldiniz Prodigy Industry

Prodigy Industry  Türkiye’ nin en çok ihtiyaç duydu?u üretim ve inovasyon konusunda , yüksek teknolojik ürünler üretmeyi hedefleyerek kurulmu? bir AR-GE firmas?d?r.

Özellikle denizcilik sektöründe , gemilerde kullan?lan , ancak ithal edilen çe?itli cihazlar?n tasar?mlar? , üretimleri ve hem iç hem d?? piyasaya sunulmalar? konusunda öncü fikirler geli?tirilmektedir.

empty Electronic Circuit Boards plant, adobe rgb 1998 use...........

Say?larla Prodigy Industry

75
Mühendis
260
Ba?ar?l? Proje
274
Geli?tirilen Proje
198
Devam Eden Proje
01.

Fener Kontrol Paneli

Navigational Lantern Controller LT 1.0 IMO RESOLUTION MSC.253(83)'e uygun olarak tasarlanm?? ve üretilmi?tir. Hepsi bir arada, ek modül yoktur.
02.

Dümen Aç? Gösterge Konvertörü

Dümen Aç? Dönü?türücü RC02 Konum sensörlerinden geminin dümen aç?s? de?erini al?p analog göstergeler için gösterge sinyaline dönü?türmek için tasarlanm??t?r.
03.

Dümen Aç? Göstergesi

RI144, gemilerde çok tercih edilen bir dümen aç?s? gösterge cihaz?d?r. Ba?ar? hikayeleri ile uzun y?llardan beri kendini kan?tlam?? ürünlerdir. RI144 +/-10V DC olan tüm sistemlerle çal??abilir. Ayr?ca sipari?te farkl? giri? türleri de mümkündür.
04.

Devir Göstergesi

R144 Gemilerde çok tercih edilen bir RPM gösterge cihaz?d?r. Ba?ar? hikayeleri ile uzun y?llardan beri kendini kan?tlam?? ürünlerdir. R144 +/-10V DC olan tüm sistemlerle çal??abilir. Ayr?ca sipari?te farkl? giri? türleri mümkündür
Ömer AYDINkurucu

Kurucu’ nun Sözü

Vakti geldi ! Art?k ö?rendiklerimizi üretim için kullanmal? ve teknolojiyi sadece d??ar?dan al?nan bir ?ey olarak dü?ünmekten vazgeçmeliyiz. Bunun için herkes hem bildiklerini hem de eme?ini ortaya koymal?.

Neden olmas?n ? Fizik ve elektrik bilgimizi tasar?m ve üretimle destekleyerek kaliteli ürünler ç?kartabiliriz. Biz buna inanarak güne ba?l?yoruz. Aram?za kat?lacak , katk? sunacak yeni fikirlere ve yeteneklere kap?m?z da aç?k.

E-BÜLTEN

Bültenimize Abone olun

    Copyright © prodigyindustry.com